Baggrund

Området Voksenhandicap, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune, gentænkes i disse år med pejlemærkerne Borgeren, Samfundet, Fagligheden og Organisationen på vej mod visionen Livsmestring. Livsmester udgør én af de centrale udviklingsprocesser, der skal bidrage til at skabe bevægelser i og omkring organisationen Voksenhandicap – på vej mod styrket livsmestring. Livsmester realiseres i et samarbejde med Velux Fonden i perioden efteråret 2017 – foråret 2020.


Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Baggrunden er, at Voksenhandicap i stigende grad oplever, at borgere ønsker at mestre deres eget liv og styrke deres udviklingsmuligheder som menneske og medborger i samfundet. Borgernes ønsker stiller krav til, at vi som professionelle samarbejdspartnere og organisation udvikler, hvordan vi møder og samarbejder med den enkelte borger - på vej mod styrket livsmestring.  Vi ønsker at fokusere på, hvordan vi i samspillet – mellem borgere, netværk og professionelle samarbejdspartnere – kan udvikle processen omkring handleplansarbejdet, så vi styrker borgernes potentiale for udvikling i livet.

Voksenhandicap ønsker at udvikle samspillet omkring handleplaner med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer omkring §141- handleplanen, som den koordinerende plan i borgerens liv.

Invitation til Livsmester 

Livsmester er en kultur- og kompetenceudviklingsproces, der er en central del af Voksenhandicap Gentænkt. I Livsmester udforsker vi over de kommende 2 år, hvordan vi kan styrke samspillet i og omkring handleplanen - på vej mod styrket livsmestring. I Livsmester inviterer vi borgeren, det private netværk og professionelle samarbejdspartnere til at udvikle, hvordan vi i mødet og samspillet med hinanden forstærker borgerens muligheder for at mestre sit liv som menneske og medborger i samfundet.


De unge voksne - i og på tværs af Voksenhandicap 

Livsmester er målrettet de unge voksne mellem 17 - 35 år. Målgruppen er nærmere defineret til de borgere og samarbejdspartnere, der har tilknytning til Rådgivning og Visitationscentret, Borgercenter Midt og Borgercenter Vest. Målet er, at vi i processen opnår at: 

 • Borgere - og deres private netværk – oplever en styrket livsmestring som menneske og medborger i samfundet med særligt fokus på mestring af samspillet omkring handleplanen. Herunder at borgeren og det private netværk oplever, at det er borgerens ønsker, håb og mål i livet, der er i centrum i samspillet i og omkring handleplansprocessen.
 • Professionelle samarbejdspartnere - medarbejdere og ledere i Voksenhandicap - oplever at understøtte borgernes livsmestring som menneske og medborger i samfundet med særligt fokus på at styrke samspillet omkring handleplanen. Herunder at de professionelle samarbejdspartnere understøtter borgerens ønsker, håb og mål i livet samt at organisationen styrker en helhedsorienteret og koordinerende indsats i og omkring borgerens plan.

Livsmester er afgrænset til at involvere i alt ca. 75 borgere og deres netværk samt ca. 75 medarbejdere og ledere i Voksenhandicap fordelt på Rådgivnings og Visitationscentret Voksenhandicap, Borgercenter Midt og Borgercenter Vest. De involverede bliver en del af såvel de konkrete Læringsforløb på vej mod Livsmester som Kultur- og kompetenceudviklingsprocessen på vej mod Livsmester som helhed.
 

Markører - dialog, refleksion og netværk 

Den bærende tilgang i Livsmester er Åben Dialog. I Åben Dialog arbejder vi kort fortalt dialogisk, reflekterende og netværksorienteret i mødet med den enkelte borger, dennes private netværk samt professionelle samarbejdspartnere på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser. Markørerne dialog, refleksion og netværk er derfor centrale i måden, hvorpå vi mødes og udvikler praksis – på vej mod Livsmester. I udviklingsprocessen udforsker vi, hvordan vi kan oversætte og omsætte disse markører i praksis, så vi i fællesskab udvikler en (mere) dialogisk, reflekterende og netværksorienteret praksis i og omkring handleplansamspillet i Voksenhandicap.

Tilgangen forbinder sig i teori og praksis til det Fælles Faglige Fundament i Voksenhandicap Gentænkt, og i processen er vi særligt opmærksomme på, hvordan Livsmester kobler sig til og bidrager til at forstærke og de bærende faglige tilgange og metoder i Voksenhandicap.

Livsmester udgør den nye Fælles handleplan for rådgiver og udfører i Voksenhandicap rammen, som vi skal øve os i og udvikle praksis indenfor. Vi tager udgangspunkt i det strukturelle stillads og de definerede temaer, når vi arbejder med handleplanskonceptet som både strukturel og dialogisk ramme. Vi har fokus på, at de enkelte dele i plansamarbejdet, der er målrettet henholdsvis myndighed og udfører udgør en helhed – og at vi i Livsmester har fokus på at skabe fælles sprog og sammenhæng imellem de enkelte dele. Inden for rammen arbejder vi med, hvordan vi i samspillet mellem borgere og deres private og professionelle netværk kan udforske og udvikle en (mere) dialogisk, refleksiv og netværksorienteret praksis omkring handleplanen på måder - der understøtter den enkelte borgers livsmestring.

I Livsmester har vi formuleret nogle centrale elementer og processer, som skaber nye muligheder for at styrke borgernes livsmestring - og derfor udgør et særligt fokus i kultur- og kompetenceudviklingsprocessen, nemlig at vi:

 • Borgercentreret kommunikation 
  Udvikler visuelle læringsformer, så vi inviterer til samspil indenfor interaktive stilladser og alternativt supplerende kommunikationsformer. Intentionen er at være ’flersproglig’ i mødet og samspillet mellem borgere, netværk, medarbejdere og ledere i Voksenhandicap. I processen udforsker vi derfor, hvordan vi kan skabe fælles billeder, der understøtter forskellige udtryksformer og ligeværdighed i det kommunikative samspil i og omkring den fælles handleplan.

 • Livsmestermidler (borgerbudgetter)
  Udforsker praksis omkring borgerstyrede budgetter, der åbner for at udvikle alternative indsatser i henhold til eksisterende lovgivning. Intentionen er, at vi i et tæt samspil med borgerne øver os i at udvikle nye indsatser og handlemuligheder, der tager afsæt i borgerens ønsker og mål. Ambitionen er, at støtte borgeren i at afprøve muligheder, der fremmer borgerens udviklingsproces i og omkring handleplansamspillet.

 • Medborger-guider 
  Mobilisere en gruppe af medborger-guider, der kan sætte gensidighed mellem mennesker i spil. Intentionen er, at klæde borgere med erfaringsekspertise på til at kunne give borger-til-borger-følgeskab - på vej mod livsmestring. Ambitionen er at mobilisere medborger-guider, der med afsæt i kompetenceudvikling og et bæredygtigt fællesskab kan tilbyde borgere følgeskab i forskellige situationer, samspilsrelation og funktioner i og omkring handleplanssamspillet.

I de kommende 2 år involveres i alt ca. 75 medarbejdere og ledere fra Rådgivning og Visitationscentret Voksenhandicap, Borgercenter Midt og Borgercenter Vest i kompetenceudviklingsforløb, der understøtter den enkeltes og organisationens læring - på vej mod Livsmester. Målet er, at borgere, det private netværk samt professionelle samarbejdspartnere involveres i et integreret kompetenceudviklingsforløb, hvor fokus er på at forstærke en fælles dialogisk, reflekterende og netværksorienteret tilgang til samspillet i og omkring Den Fælles Handleplan. Læringsmålene er, at:

 • Borgerne og deres private netværk opnår mestringskompetencer, der styrker deres potentiale for udvikling, position og stemme som menneske og medborger i samfundet – med fokus på samspillet i og omkring handleplaner.

 • De involverede medarbejdere og ledere i Voksenhandicap opnår mestringskompetencer, der styrker deres viden, forståelser og færdigheder i at arbejde dialogisk, reflekterende og netværksorienteret praksis i og omkring handleplansamspillet.