Projektet afprøver to peer-støtte-modeller: en 1-1 model (peer-guide) samt en undervisningsmodel (recovery-skoler) med det formål at understøtte recovery-processer, fremme inklusion og medborgerskab samt skabe større organisatorisk åbenhed og parathed i forhold til at inddrage peers i social- og sundhedsfaglige indsatser.

Peer-guide-modellen handler kort fortalt om, at borgere, der udskrives fra regionspsykiatrien, tilbydes en peer-guide, som kan støtte borgeren i dennes recovery-proces og derved i overgangen tilbage til hverdagslivet. Peer-guiden kan tilbyde andre læreprocesser og erfaringer, end det borgeren kan skabe med de fagprofessionelle. Det centrale er muligheden for spejling og videregivelsen af håb. Se en kort film om modellen her

Grundtanken i recovery-skolerne er at skabe et særligt læringsmiljø, hvor brugere, fagprofessionelle samt pårørende/netværk udveksler perspektiver og sammen bliver klogere på en række alment menneskelige emner.  Kurser og læringsforløb omhandler recovery (i bred forstand) og udvikles i et ligeværdigt samarbejde mellem borgere med erfaringskompetencer (peer-undervisere) og fagprofessionelle undervisere. Alle kurser er åbne for offentligheden, og er dermed ikke et visiteret tilbud. Alle deltager ligeværdigt som ’studerende’, der ønsker at blive klogere på livets processer. Forskning viser, at dette er inkluderende og fremmende for de deltagende borgeres recovery-proces, ligesom det bidrager til en organisatorisk recovery-orientering. Se en film om skolerne her.

Udviklingsenheden varetager projektledelsen på tværs af kommuner, region og brugerorganisation.