Projektet bygger videre på erfaringerne fra Den nationale hjemløsestrategi 2009-2013. Vi har dermed mange års erfaring og stor viden på feltet.
 
Den nationale hjemløsestrategi og Projekt Unge Hjemløse bygger på Housing First som tilgang. De væsentligste principper i Housing First er, at borgeren ikke skal gøre sig fortjent til bolig eller gøres klar til at bo i egen bolig. Borgeren tildeles egen permanent bolig med den nødvendige støtte så hurtigt som muligt. Der arbejdes med t0 former for evidensbaseret bostøtte: ICM (Individual Case Management) og CTI (Critical Time Intervention).  I Projekt Unge Hjemløse arbejdes især med CTI metoden, som er en helhedsorienteret og tidsbegrænset metode.
 
Projekt Unge Hjemløse, (2014-2017) er en del af et samlet nationalt projekt, som er finansieret af SATS-pulje-midler og er rammesat af Socialstyrelsen. Der er særligt fokus på forebyggelse af hjemløshed og fastholdelse i boligen gennem en opsøgende, helhedsorienteret og koordineret indsats. Kernen i projektet er et team af myndighedskoodinatorer. Koordinatoren er mødeleder for kvartalsvise samarbejdsmøder med de unge. På møderne koordineres indsatser og handleplaner med den unge og de samarbejdspartnere, der er omkring den unge. Uddannelse og beskæftigelse er et særligt fokus i arbejdet med den unge.
I forbindelse med projektet er der dannet et nationalt bolignetværk, hvor vi deltager sammen med andre kommuner. Netværket har til opgave at afdække barrierer og undersøge muligheder for boliger til de unge hjemløse.  
 
Aarhus Kommune deltager endvidere i et landsdækkende samarbejde med en lang række andre kommuner i forhold til indsatsen mod hjemløshed, og vi giver rådgivning og sparring til kommuner, som ønsker at vide mere om den indsats, vi yder i Aarhus Kommune. 
 
Aarhus Kommune deltager i initiativet Hjem til alle Alliancen, som er en partneralliance (2015-2018) mellem private og offentlige aktører. Hjem til alle Alliancen er etableret på initiativ af Bikubenfonden, Helsefonden, Real Dania og Københavns Kommune og har til formål at afsøge muligheder for at etablere alternative boligløsninger især til unge hjemløse og dermed hjælpe unge ud af hjemløshed. 
 
Socialforvaltningen er del af flere internationale netværk i arbejdet mod hjemløshed. Socialforvaltningen deltog bl.a. på ”2nd International Conference on Housing First” på University of Limerick i Irland med en workshop omhandlende hjemløseindsatser, brugerinddragelse og boligløsninger til hjemløse i Aarhus. Socialforvaltningen er endvidere medlem af FEANTSA, som er et EU samarbejde til afdækning, videndeling og bekæmpelse af hjemløshed.