Frivillighedsmidler/§18-puljen

Udvikling administrerer Sociale Forhold og Beskæftigelses pulje til frivilligt socialt arbejde (§18-midlerne). Puljen udgør årligt ca. 2,5-3,0 mio. kr. i alt og uddeles tre gange om året. Det er rådmanden, der træffer beslutning om tildeling af tilskud på anbefaling fra Udvikling og det rådgivende panel, der er tilknyttet uddelingen. Panelet består af medlemmer fra Frivilligcenter Aarhus bestyrelse.

§18-puljen ansøges via et digitalt ansøgningsskema. Skemaet kan findes på Aarhus kommunes hjemmeside for frivillighed, hvor der også er andre oplysninger om området: https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/paragraf-18-under-65-aar/ 

Deltagerbudgetter

Udvikling medvirker i planlægning, afvikling og opfølgning på de såkaldte ”folkemøder” i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Folkemøderne er en del af Aarhus Kommunes forsøg med deltagerbudgetter, hvor borgerne kan få direkte indflydelse på, hvordan en del af det kommunale budget skal anvendes.

Folkemøderne er arrangementer, hvor interesserede borgere, grupper, netværk og foreninger kan fremsende projekter med henblik på støtte. Folkemøderne har skiftende tema indenfor det sociale område. På folkemøderne præsenteres projekterne, og de fremmødte borgere kan deltage i afstemningen om hvem, der skal have andel i de afsatte projektmidler. I 2016 er der afsat 2 x 200.000 kr. til to folkemøder, som afholdes forår og efterår. 

Europæisk Frivillighovedstad

I 2018 er Aarhus Europæisk Frivillighovedstad. Som led i dette arbejder Sociale Forhold og Beskæftigelse med tre fokusområder:

  • Frivilligbørsen vil være en fortsættelse af de hidtidige to frivilligbørser, som er forankret i Frivilligcenter Aarhus, og hvor MSB allerede indgår i tilrettelæggelsen. Der vil være tale om et udvidet koncept i forhold til de tidligere børser. 
  • Hverdagsaktivisme handler om at stadig flere udøver frivilligt arbejde udenom de traditionelle foreningsstrukturer. Dette giver nogle muligheder og udfordringer i forhold til at kunne indgå i samarbejder med disse initiativer, herunder at yde tilskud. Som et led i dette tema påtænkes det, at MSB i samarbejde med MSO medvirker i en ny frikommuneansøgning om forsøg med lempelser af kravene til ansøgerne og af de administrative opgaver vedrørende § 18 midlerne. 
  • ”Den omvendte frivillighed” omhandler situationen, hvor borgere, der i traditionel forstand ville være modtagere af frivillige sociale eller beskæftigelsesrettede tilbud, selv får mulighed for at være frivillige eller være aktive medborgere. Som et led i dette har MSB sammen med Frivilligcenter Aarhus iværksat et pilotprojekt omkring medborgerskabsprogrammer for voksne handicappede, hvor handicappede borgere skal introduceres til frivillighedsområdet. Endvidere vil der på beskæftigelsesområdet være fokus på at facilitere peer støtte-netværk mellem personer med samme baggrund med henblik på at lette adgangen til og styrke fastholdelsen på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.