Viden om, hvordan eksisterende indsatser er implementeret og virker, vil ofte sætte retning for næste udviklingszone. Vi bestræber os på aldrig at levere tal og rapporter uden refleksion og forklaring – og vi har altid læring og udvikling for øje.
 
Vi løser dokumentations- og evalueringsopgaver både internt i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune og eksternt, eksempelvis for andre kommuner, som indtægtsdækket virksomhed. Vi indgår også gerne som underleverandører på delopgaver i forbindelse med udbud, hvor hovedopgaven løses af et konsulentfirma, sektorforskningsinstitut, uddannelsesinstitution mv.
 
Vores styrke er, at vi både har kompetencer i forhold til evaluering og samfundsvidenskabelige metoder, og stor faglig og praksisnær indsigt i det specialiserede socialområde, herunder socialpsykiatri og udsatte voksne, handicapområdet samt udsatte familier, børn og unge.
 
Vi har få faste koncepter, men tilpasser hver gang opgaven til det behov, vi møder. Vi lægger stor vægt på at afklare formål og forventninger til opgaven, inden vi vælger tilgang, design og metode. Vores produkter er gennemarbejdede og professionelle. Vi leverer til aftalt tid og pris. 

Det tilbyder vi i Udviklingsenheden
Alt efter behov kan vi bidrage enten som sparringspartnere, eller vi kan indgå i den samlede opgaveløsning, der omfatter udarbejdelse af evalueringsdesign, afklaring af dataindsamlingsmetoder, dataindsamling, analyse og formidling af resultater.

I Udvikling er vi i alt 18 konsulenter med forskellige baggrunde og spidskompetencer. En del af os har en samfundsvidenskabelig uddannelse og relevant efteruddannelse i fx Innovativ Evaluering, Master i Evaluering, gennembrudsmetoden, forandringsteori, audit mv.

Vi er derfor godt klædt på til at designe en evaluering, så den bliver mest muligt relevant for jer og for de medarbejdere, chefer eller politikere, der skal anvende den, så den bliver en katalysator for forandring.

Eksempler på evalueringer:

 • Evaluering af Ungetilbuddet i Malmøgade – et forsorgstilbud til unge hjemløse fra alderen 18 til 24 år
 • Evaluering af den sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje
 • Evaluering af Spor 215 - et tværgående vejlednings- og rådgivningsmiljø for unge mellem 15 og 25 år i et udsat boligområde
 • Evaluering og økonomisk analyse af forsøg med forvisitation på ADHD-området
 • Brugerinddragende evaluering af samskabelsesprojekter i Den Gode Galskab under Kulturby 2017
 • Audits fx i forhold til at drage læring fra komplekse borgersager, med henblik på at lære, hvordan vi bedst samarbejder med borgeren og øvrige samarbejdspartnere på tværs af sektorgrænser. Senest har vi anvendt audits i forhold til sårbare gravide, socialpsykiatriske forløb for unge med skizofreni eller bipolar lidelse og rehabiliteringsforløb for hjerneskaderamte borgere. 

Hos Udvikling giver vi gerne sparring og vejledning i forhold til, hvordan evalueringer bedst gribes an. Det kan være i situationer, hvor I gerne selv vil løse opgaven, men har brug for inspiration og en kritisk ven i opstartsfasen.

Vi kan give sparring ift. evalueringsdesign, vejlede i forhold til forskellige metoder som fx spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterview, audit, observation, individuelle interview mv. Vi kan inspirere til at bruge datakilder, som I allerede indsamler eller har adgang til, til at belyse det, I gerne vil. Vi tager udgangspunkt i den konkrete opgave, I står over for at skulle løse, og den mest relevante og praksisnære sparring. Vi kan også være med til at kvalificere et konkret udkast til fx et spørgeskema eller give sparring på opstillingen af mål og indikatorer.

Udover at give metodesparring og udarbejde evalueringsdesigns, så gennemfører vi også evalueringer. Her lægger vi vægt på det solide håndværk, på en vedkommende formidling af resultater, og ikke mindst på at respektere de mennesker, vi involverer i fx interview og spørgeskemaer.

Evalueringsmodeller
Vi arbejder med forskellige evalueringsmodeller, herunder:

 • Proces- og implementeringsevaluering
 • Målopfyldelsesevaluering
 • Effekt- og virkningsevaluering
 • Cost – Effectiveness-analyser
 • Participatorisk/brugerinddragende evaluering
 • Audit

Ofte vil opstillingen af en forandringsteori være udgangspunktet både for en implementeringsevaluering og for en effekt- og virkningsevaluering. Når vi arbejder med forandringsteori, så gør vi det altid ved at kombinere eksisterende viden og forskning på et område med den indsigt og de erfaringer, der ligger hos praktikere og brugere på området.

Opgaverne omfatter typisk disse faser:

 • Dialog om og afklaring af hvad evalueringen skal bruges til og hvem der skal involveres i processen
 • Dataindsamling (fx interview, spørgeskemaundersøgelser, observation, selvevaluering mv.)
 • Analyse af kvalitative og kvantitative data samt tekstanalyse
 • Løbende feedback og formidling af resultater (fx læringsseminarer, dialogmøder, video, grafisk facilitering, notater og rapporter mv.)
 • Analyse af Implementeringsforudsætninger og forudsætninger for opskalering af indsatser

Formidlingen af resultaterne målrettes i forhold til modtagere af evalueringen, og vi er åbne for/udvikler hele tiden på nye formidlingsmetoder (afrapporteringen kan f.eks. være en skriftlig rapport, en PowerPoint-rapport eller som visuelle udtryk gennem lyd, film og billeder). Vigtigst er, at evalueringen har en høj anvendelsesgrad, for de, der skal omsætte resultaterne i handling.